Privacy beleid

Het bestuur van de VvE JR-toren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het bestuur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vooraf vragen om uw toestemming als wij deze conform de privacywet nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

Als Bestuur VvE JR-toren zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.
 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van de eigenaars worden door de het bestuur verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Communicatie over VvE gerelateerde onderwerpen;
 • Uitnodiging aan bijeenkomsten c.q. vergaderingen;
 • Facturatie;
 • Onderhoudscontracten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het bestuur de volgende persoonsgegevens van u vastleggen:

 • Aanhef;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonlaag;
 • Aantal kamers;
 • Type woning met m²;
 • Onverdeeld aandeel;
 • Appartementsindex;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Aantal stemmen;
 • Deelname aan bijeenkomsten (presentielijst);
 • Machtigingen voor het uitbrengen van een stem;

Uw persoonsgegevens worden door de het bestuur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van het eigenaarschap van een appartement in de Jacob Roggeveentoren.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Facturering, Slier & Partners;
 • Het verzorgen van delen van de financiële administratie, Slier & Partners;
 • Onderhoud, Solarlux.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen contract hebben afgesloten. Met partijen waarmee we wel een contract hebben afgesloten maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 

Bewaartermijn

Het bestuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens het bestuur van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze IT-middelen zijn up to date beveiligd;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Alle bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze contractanten. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken (*).

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken (*).
 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.
 

Contactgegevens

(*) In geval een eigenaar de verwijdering van zijn gegevens uit de VvE systemen wenst dan vloeit daaruit voort dat de eigenaar hoofdelijk verantwoordelijk is voor het nakomen van de verplichtingen welke, tot dan toe, door de Vereniging van Eigenaars werden nagekomen. Na verwijdering op verzoek van een eigenaar, kan de VvE op geen enkele wijze aangesproken worden op gevolgen die door de verwijdering van de gegevens worden veroorzaakt. Bij verwijdering van een registratie, anders dan bij verkoop van het appartement, tekent betrokkene voor acceptatie van deze aansprakelijkheid.

Bestuur Vereniging van Eigenaars Jacob Roggeveen Toren,
Merellaan 1261,
3145GM  Maassluis.
Tel. Secretaris: 010 473 02 31
E-mail: secretaris@vvejr.nl